communication

คลื่นแบบไหนดี VHF หรือ UHF

หากเรานำ VHF หรือ UHF มาเทียบกับ AM FM โดยแบ่งตามวิธีแปลงสัญญาณจะออกมาเป็นดังนี้

AM ใช้ความสูง-ต่ำจากคลื่น แปลงให้เป็นเสียง

FM  ใช้ความถี่ของคลื่นแปลงเป็นเสียง

vhf-pic

Vertical High Freeqency หรือ VHF คือ การแผ่คลื่นบริเวณทางราบ มีข้อดีใน การรับ-ส่งสัญญาณ รวมทั้งจับคลื่นแนวราบ แต่มีจุดด้อยอยู่ตรงที่คลื่นนี้ไปได้ไม่ไกลเกินเส้นขอบฟ้า เนื่องจากติดส่วนโค้งของโลก ทำให้ต้องใช้สถานีทวนสัญญาณเป็นระยะๆ

uhf-pic

Ultra High Freeqency หรือ UHF คือ การแผ่คลื่นในรูปแบบเฉียงจากบริเวณพื้นดินขึ้นบนอากาศ ส่วนมากใช้กับสื่อสารระหว่างอากาศ จากอวกาศลงสู่พื้นดิน จากพื้นดินสู่อากาศ จากข้อมูลเหล่านี้ถ้าเรานำมาใช้งานเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ระยะการรับ-ส่งสัญญาณในทางราบนั้น UHF มีระยะทางสั้นกว่า VHF เพราะฉะนั้น UHF จึงต้องใช้ดาวเทียมและสถานีทวนสัญญาณในการรับส่งระยะไกลนั่นเอง

UH-pic

โดยใช้ ความถี่ ความยาวคลื่น คุณภาพเสียง ระยะทางที่ส่งได้ เป็นต้นส่วน UHF VHF ก็แบ่งตามความถี่นั่นเอง ตามความเป็นจริงแล้วความถี่ต่ำจะส่งได้ไกลกว่าเนื่องจากมันถูกดูดกลืนพลังงานน้อยกว่า แต่แน่นอนว่าคุณภาพสัญญาณก็จะต่ำลงไปด้วย ในขณะที่คลื่นความถี่สูงสามารถชอนไชได้ดีกว่า รวมทั้งมีคุณภาพสัญญาณก็ดีกว่า แต่จะถูกดูดกลืนพลังงานมากกว่าด้วย เพราะฉะนั้นคลื่นวิทยุความถี่ต่ำที่ไม่สูงมาก อย่างเช่น HF, MF และ LF จึงส่งระยะไกลมาก อีกทั้งยังสามารถโค้งไปตามผิวโลก รวมทั้งสะท้อนชั้นบรรยากาศ ได้อีกด้วย เนื่องจากไม่ถูกดูดกลืนพลังงานมากนั่นเอง แต่มีข้อเสียคือคุณภาพสัญญาณต่ำ ทำให้ต้องใช้สายอากาศขนาดใหญ่ขึ้นตามไปด้วยขณะที่คลื่นวิทยุความถี่สูง อย่าง VHF, UHF สามารถชอนไชได้ดีกว่า แต่ก็ไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่เพราะถูกดูดกลืนพลังงานได้มาก รวมทั้งการชอนไชได้ดีจึงทำให้ไม่สามารถใช้การสะท้อนช่วยยืดระยะการส่งได้ VHF, UHF จึงเหมาะกับการส่งในระยะไม่ไกลมาก ตามปกติทั่วไปจะอยู่ในระยะ line of sight UHF มีคลื่นความถี่สูงกว่า VHF จึงสามารถชอนไชได้ดีกว่า แต่ระยะทางก็ต้องใกล้กว่า VHF ด้วย หากเทียบกับย่านอื่นๆ VHF และ UHF จัดว่ามีความถี่ใกล้เคียงกัน ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่ อีกทั้ง VHF จะชอนไชผ่านผนังหนาๆไม่ค่อยได้ ต่างจาก UHF ที่ทำได้ดีกว่า ส่วน UHF ก็ไปได้ไม่ค่อยไกล แต่มีข้อดีตรงในเรื่องของการส่งภาพเสียงดีกว่า VHF รวมทั้งเรื่องของความคมชัดก็ให้ผลน่าพอใจ UHF WATT สูงๆ ส่วนใหญ่จะอยู่ที่สถานีรับส่งดาวเทียมนั่นเอง สรุปแล้ว ทั้ง VHF หรือ UHF ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียต่างกันอยู่ที่ว่าเราจะนำไปใช้งานในรูปแบบไหนนั่นเอง

About the author: admin